Przejdź do treści Przejdź do stopki
USŁUGI

NASZA OFERTA

Nasza oferta obejmuje szerokie spektrum usług. Uczestniczymy w procesie budowlanym z ramienia inwestora pełniąc funkcję inspektora nadzoru a także kierownika budowy. Od początku wejścia w życie obowiązku wynikającego z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wykonujemy certyfikaty energetyczne i audyty energetyczne budynków a także na podstawie odrębnych przepisów audyty energetyczne przedsiębiorstw. W ramach wymogów Prawa Budowlanego przeprowadzamy również przeglądy okresowe obiektów budowlanych. Realizujemy projekty architektoniczno-budowlane i zapewniamy wsparcie w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień.

Świadczymy również usługi w zakresie sporządzania wycen nieruchomości: domów, lokali mieszkalnych, nieruchomości niezabudowanych do różnych celów m. in. sprzedaży, zabezpieczenia wierzytelności, podziału majątku i zniesienia współwłasności, podziału spadku, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

Jako firma o wieloletnim doświadczeniu oferujemy wykonanie:

· nadzorowania procesów inwestycyjnych w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego,

· przeglądów okresowych obiektów budowlanych, w tym pomiarów elektrycznych oraz wszelkich inwentaryzacji i opracowań technicznych związanych z realizacją inwestycji,

· certyfikatów energetycznych budynków,

· audytów energetycznych budynków i przedsiębiorstw,

· inwentaryzacji i projektowania,

· wycen nieruchomości.

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi przeprowadzenia przeglądów technicznych obiektów budowlanych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane. W oparciu o przepisy prawa, budynki w Polsce podlegają okresowym przeglądom technicznym, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniego stanu technicznego oraz estetyki obiektów.

Kwestie związane z przeglądem technicznym określone są w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. w artykułach 61 i 62. Przepisy regulują kwestie:

– których obiektów budowlanych dotyczy okresowy przegląd,

– podają terminy dla okresowych przeglądów technicznych,

– określają jakie uprawnienia mają posiadać osoby przeprowadzające kontrolę stanu technicznego obiektu.

Warto nadmienić, że przegląd techniczny budynku jest obowiązkowy i ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości, który zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Jakie obiekty podlegają okresowym kontrolom stanu technicznego?

Są to przede wszystkim budynki użyteczności publicznej, hotele, obiekty usługowe i handlowe, biurowce, obiekty przemysłowe, budynki mieszkalne wielorodzinne, techniczne czy gospodarcze. Ustawodawca określił również, iż wymogom takim podlegają obiekty, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2. Z kontroli corocznych wyłączone są domy jednorodzinne, budynki zagrodowe i letniskowe.

W jakich terminach należy wykonać przeglądy techniczne?

Ustawodawca określa, iż należy dokonywać okresowej kontroli co najmniej raz w roku w zakresie:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

kontroli okresowej raz na pięć lat w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; w tym również dotyczy to badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W przypadku budynków o powierzchni przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 należy przeprowadzać kontrolę stanu technicznego co najmniej 2 razy w roku w terminach do 31 maja oraz w terminie do 30 listopada.

Kto może przeprowadzać kontrolę stanu technicznego obiektu budowlanego?

Zgodnie z wymogami prawnymi kontrole mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, a więc zakres kontroli musi się pokrywać z zakresem uprawnień. W przypadku kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej, piorunochronnej czy gazowej kontrole mogą przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. W przypadku kontroli przewodów kominowych, kontrole powinny przeprowadzać: 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Dokumentem potwierdzającym wykonanie przeglądu technicznego obiektu budowlanego jest protokół z kontroli, który właściciel lub zarządca obiektu jest zobowiązany do przechowywania przez okres istnienia obiektu. Natomiast w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli należy dokonać wpisu w książce obiektu, jeżeli taka książka jest wymagana. W związku z wprowadzeniem cyfryzacji dla procesu budowlanego w przypadku kontroli w zakresie przewodów kominowych protokół sporządzany jest w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków.

Nasza oferta obejmuje przeglądy techniczne zarówno dla budynków mieszkalnych, komercyjnych, jak i przemysłowych w zakresie branży konstrukcyjnej, sanitarnej a także elektrycznej.

Specjalizujemy się głównie w kontrolach zakładów przemysłowych oraz obsłudze kompleksów obiektów. Zakładamy również książki obiektu budowlanego dla nowo powstałych obiektów.

Świadczymy usługi w zakresie wyceny nieruchomości. Zapewniamy zgodność sporządzonych opinii z przepisami prawa, Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny, Standardami Zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, wiarygodność sporządzonych operatów w oparciu analizę rynku, a także bezstronność w wykonywaniu opracowań, zgodnie z etyką zawodową.

Przygotowujemy wyceny:

– nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, usługowych),

– nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działki budowlane, inwestycyjne, rolne, leśne,

– ograniczonych praw rzeczowych – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności,

– nieruchomości zabudowanych – domów (również w budowie),

– nieruchomości komercyjnych – biurowych, magazynowych, handlowych i usługowych, produkcyjnych, hotelowych,

– maszyn i urządzeń.

Sporządzamy operaty szacunkowe dla różnych celów:

– sprzedaży,

– zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,

– postępowań spadkowych, podziału majątku czy zniesienia współwłasności,

– postępowań skarbowo-podatkowych,

– ustalenia i aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

– ustalenia wysokości opłaty planistycznej i adiacenckiej,

– innych celów,

– określenie wartości dla indywidualnych potrzeb inwestora.

Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, przedsiębiorców czy klientów instytucjonalnych.

Obszar działalności w zakresie sporządzania wycen nieruchomości obejmuje województwa kujawsko-pomorskie oraz wielkopolskie, w szczególności miasto Toruń, Bydgoszcz oraz Gniezno.

Nasza firma oferuje usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego, które są kluczowe dla skutecznego zarządzania procesem budowlanym. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego polega na monitorowaniu i koordynowaniu procesu budowy, aby zapewnić jego zgodność z projektami, przepisami budowlanymi oraz ustalonym harmonogramem.

Nasz doświadczony zespół specjalizuje się w zapewnianiu efektywnego nadzoru inwestorskiego dla różnorodnych projektów budowlanych, od budynków mieszkalnych po obiekty komercyjne, sportowe i przemysłowe. Naszym celem jest zagwarantowanie, że projekt zostanie zrealizowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości, terminowości i z uwzględnieniem określonego budżetu.

Usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego, które oferujemy, obejmują m.in. ocenę postępów prac, kontrolę jakości wykonania, nadzór nad terminami oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów i wyzwań budowlanych. Nasze podejście opiera się na współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w projekt, takimi jak generalni wykonawcy i podwykonawcy, aby zapewnić płynny przebieg procesu budowlanego.

Specjalizujemy się w profesjonalnym sporządzaniu certyfikatów energetycznych oraz audytów energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest nieodzownym elementem procesu sprzedaży, wynajmu lub oddania do użytkowania budynków i ma na celu dostarczenie informacji o efektywności energetycznej danego obiektu.

Proces sporządzania certyfikatów energetycznych obejmuje analizę parametrów budynku, takich jak izolacja termiczna, systemy ogrzewania i chłodzenia, oraz zużycie energii. Świadectwo sporządza się zgodnie z metodologią wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku. Na podstawie uzyskanych danych powstaje certyfikat energetyczny, który zawiera informacje o całkowitym zapotrzebowaniu na energię niezbędną do użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem oraz zalecenia dotyczące poprawy jego efektywności energetycznej.

Kiedy należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i kto jest do tego zobowiązany?

Obowiązek sporządzenia dokumentu pojawia się w przypadku sprzedaży nieruchomości lub jej części, sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy wynajęcia lokalu. Dopełnienie tego wymogu spoczywa na właścicielu budynku lub zarządcy. Sporządzenie świadectwa energetycznego dotyczy również nowo wybudowanych obiektów i stanowi ono załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

W przypadku budynków organów administracji publicznej o powierzchni ponad 250 m2 również istnieje wymóg sporządzenia świadectwa. Dodatkowo dla budynków przekraczających 500 m2 kopię lub wydruk takiego świadectwa zamieszcza się w widocznym miejscu w zajmowanym budynku.

Co istotne, gdy dla budynku lub jego części zostało sporządzone świadectwo, w przypadku zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy dotyczącej sprzedaży lub najmu, należy podać wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2.

Właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest przekazać nabywcy nieruchomości świadectwo energetyczne przy sporządzeniu aktu notarialnego, natomiast przy zawarciu umowy najmu kopię tego świadectwa lub wydruk świadectwa sporządzonego w postaci elektronicznej. Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym fakt przekazania nabywcy nieruchomości certyfikatu lub w przypadku braku tego świadectwa poucza o karze grzywny za niedopełnienie tego obowiązku.

Jakich obiektów nie dotyczy sporządzenie świadectw?

Ustawa wyłącza następujące budynki: podlegające ochronie zabytków, używane jako miejsce kultu oraz do działalności religijnej, budynki przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego, budynków mieszkalnych użytkowanych nie dłużej niż 4 miesiące w roku, wolnostojące o powierzchni użytkowej do 50 m2, gospodarstw rolnych o wskaźniku EP nie wyższym niż 50 kWh/(m2*rok).

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub jego części może sporządzić osoba wpisana do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Dokument, aby był ważny musi zostać wygenerowany z centralnego rejestru, a okres jego ważności wynosi 10 lat, jeżeli stan techniczny nieruchomości przez ten czas oraz przeprowadzone ewentualne roboty budowlano-instalacyjne nie wpłyną na uzyskane w świadectwie parametry.

Jako firma sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszelkich budynków o różnym stopniu skomplikowania od lokali mieszkalnych po hale przemysłowe.

AUDYTY ENERGETYCZNE

Audyt energetyczny jest szczególnym rodzajem ekspertyzy technicznej, dla której przedmiotem badania jest efektywność energetyczna. Jest to niezbędny element wspierający działania mające na celu ograniczenie zużycia energii. Zawiera w sobie ocenę możliwych sposobów poprawienia aktualnego stanu budynku, określenia, jakich zmian potrzeba w instalacjach, urządzeniach i elementach budowlanych, jakie będą koszty tych usprawnień oraz czy przyniosą one zamierzony efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii czy ponoszonych wydatków.

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym szczególnie:

– zarządzającemu przedsiębiorstwem lub obiektem, jako dokument będący podstawą podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięć obniżających zużycie energii w obiekcie,

– organom wspierającym finansowo przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną – jest to podstawa udzielenia pomocy zgodnie z oceną spodziewanych efektów przedsięwzięcia,

– wykonawcom przedsięwzięć – jako założenia do projektu wykonania termomodernizacji i ulepszeń.

A więc audyt określa co zrobić – co można modernizować, w jaki sposób wykonać, jaki będzie koszt i efekt energetyczny i ekologiczny danego przedsięwzięcia oraz określa ocenę celowości, czyli ocenę efektywności ekonomicznej oraz sposobu korzystania z kredytu, czy wskazanie formy pomocy finansowej.

Audyty energetyczne, remontowe, efektywności energetycznej czy przedsiębiorstwa pozwalają na złożenie wniosków o premię termomodernizacyjną, remontową, są podstawą wydania białego certyfikatu, czy w przypadku audytów przedsiębiorstwa są obowiązkiem dla dużych przedsiębiorstw. Audyt energetyczny jest również potrzebny w przypadku składania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze inwestycji od momentu inwentaryzacji po finalne etapy projektowania. Nasza firma łączy doświadczenie, kreatywność i precyzję, by dostarczać rozwiązania zgodne z najnowszymi trendami branżowymi.

Co Oferujemy?

1. Inwentaryzacja Obiektów

Przeprowadzimy precyzyjną inwentaryzację obiektu, dostarczając szczegółowe dane, które staną się fundamentem dla kolejnych etapów projektowania.

2. Projektowanie Architektoniczne

Każdy projekt jest unikalny. Tworzymy nie tylko estetyczne, ale również funkcjonalne projekty, uwzględniające indywidualne potrzeby klienta.

3. Projekty Konstrukcyjne

Nasi inżynierowie konstrukcyjni pracują nad projektami zrównoważonymi, bezpiecznymi i efektywnymi. Dbamy o każdy detal, zapewniając solidność i trwałość waszych obiektów.

4. Modernizacja i Adaptacja

Nie boimy się wyzwań! Specjalizujemy się w modernizacji i adaptacji istniejących obiektów, nadając im nowoczesny charakter i zwiększając ich funkcjonalność.

KONTAKT

ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ

Inwest-Bud Sp. z o.o.

Wszystkie spotkania umawiane są telefonicznie.

Szosa Bydgoska 60A87-100 Toruń
LinkedIn

  FIRMA GODNA ZAUFANIA

  Tarcza Finansowa PFR 2.0
  Polski Fundusz Rozwoju S.A.

  Firma uzyskała dofinansowanie w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

  KONTAKT

  biuro@inwest-bud.org.pl

  +48 534 982 355‬

  Adres

  ul. Szosa Bydgoska 60A
  87-100 Toruń

  KRS: 6376
  NIP: 956 205 14 67
  REGON 871545363

  Inwest-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana pod Numerem 0000006376 do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy:
  50.000,00 PLN

   Inwest-Bud Sp. z o.o. © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projekt Strony Krokus Studio